• logomain
  • nnnnnnnnn
  • Logo Banner Main
TÓM TẮT NHỮNG THAY ĐỔI QUAN TRỌNG NHẤT CỦA CHƯƠNG TRÌNH NHẬP CƯ “EXPRESS ENTRY”

TÓM TẮT NHỮNG THAY ĐỔI QUAN TRỌNG NHẤT CỦA CHƯƠNG TRÌNH NHẬP CƯ “EXPRESS ENTRY”

 
Chương trình nhập cư Express Entry là một cơ chế lựa chọn hiệu quả cho những người nhập cư tiềm năng đến Canada. Theo chương trình này, sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp từ một trường Canada được đặt trong một Khối với các nhóm người lao động có tay nghề khác và người nhập cư tiềm năng. Bộ Nhập Cư, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) sau đó sử dụng một khung chấm điểm chuẩn (“Hệ thống xếp hạng toàn diện”) để xác định các ứng viên nào được nhập Khối sẽ nhận được Thư Mời Đăng Ký (ITA) Thường Trú. Những người nhận được ITA sau đó có thể tiếp tục hoàn tất quá trình đăng ký thông qua một trong nhiều chương trình nhập cư được lập trước đó.

Học tập tại Canada: Bằng cấp tại Canada sẽ có điểm cao hơn bằng cấp tương đương ngoài Canada 15 hoặc 30 điểm.
Việc làm: Job offers hợp lệ sẽ có thể giúp cộng 50 hoặc 200 điểm.
Thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ: tăng từ 60 ngày lên 90 ngày
Phạm vị áp dụng: Thay đổi áp dụng cho cách tính điểm trong hệ thống Express Entry và ảnh hưởng đến các chính sách xin định cư Canada theo chương trình Express Entry, bao gồm:
– Federal Skilled Worker Class
– Federal Skilled Trades Class
– Canadian Experience Class